Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge Femrevolt), održane 10. lipnja 2021., donesen je

 

STATUT UDRUGE - FEMREVOLT

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

 Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obavezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatorice udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv Udruge je: FEMREVOLT

Skraćeni naziv Udruge je: FMRVLT

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjednica.

 

Članak 3.

FEMREVOLT je radikalno feministička udruga koja okuplja radikalne i srodne feministkinje i druge žene s ciljem edukacije o i izgradnje otpora svakom obliku opresije i eksploatacije. FEMREVOLT potčinjavanje i eksploataciju žena na temelju njihovog spola smatra historijskom osnovom svih drugih eksploatacijskih sistema, osobito kapitalizma.

FEMREVOLT smatra da je rod opresivni hijerarhijski sustav proizišao iz historijskih oblika muške nadmoći (patrijarhata i sl.)

FEMREVOLT smatra žene odraslim osobama ženskog spola i na tome temelji sva njihova prava i politički subjektivitet

Politički ciljevi FEMREVOLTA uključuju aboliciju roda, prostitucije, pornografije i surogat-majčinstva, te ekonomske potčinjenosti i eksploatacije žena, a u sistemskom kontekstu, potpuno uništenje muške nadmoći i kapitalizma, te korjenite promjene u društvenim odnosima i to u korist žena i drugih eksploatiranih i potlačenih skupina.

FEMREVOLT teži osnivanju radikalne feminističke stranke koja bi imala za cilj predvoditi borbu za oslobođenje žena i okupljanje za radikalnu društvenu promjenu spremnih pojedinki i organizacija i to na području Republike Hrvatske, bivše SFRJ, pa i šire.

Unutrašnja organizacija FEMREVOLTA teži najvećoj mogućoj transparentosti i participativnosti svih članica, u ostvarenju temeljnih politika i programskih ciljeva organizacije,

FEMREVOLT je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

FEMREVOLT je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je kvadratnog oblika, stranice 2 cm s upisanim tekstom (logom) crvene boje koji glasi: FEMREVOLT.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednica i Tajnica. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju razvoja teorije i prakse, kontekstualizacije i promocije radikalnog feminizma. 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području demokratske političke kulture i ljudskih prava.

 

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje predavanja, seminara i javnih tribina radi promicanja cilja Udruge
 • organiziranje kulturnih manifestacija radi promicanja cilja Udruge
 • izvođenje javnih akcija radikalno-feminističke tematike
 • informiranje javnosti o radu udruge
 • vođenje i uređivanje mrežne stranice udruge i drugih pripadajućih internetskih kanala
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • razvijanje programa međunarodne suradnje. 
Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem medija.

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 9.

Članicom Udruge može postati svaka domaća ili strana punoljetna fizička osoba i pravna osoba koja prihvaća temeljne vrijednosti radikalnog feminizma. 

 

Članak 10.

Članicom Udruge se postaje upisom u popis članica koji vodi Tajnica Udruge.

Popis članica vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članica uvijek je dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na zahtjev.

 

Članak 11.

Visinu članarine određuje Skupština.

 

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge i njezinih članica,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine

 

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 - dragovoljnim istupom,

 - neplaćanjem članarine,

 - isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko član do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju članice iz Udruge donosi Centralno vijeće jednoglasno. Isključena članica ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. 

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće među članicama udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

2. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednica
 • Centralno vijeće
 • Tajnica

 

 3. SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju sve poslovno sposobne članice Udruge, te predstavnice pravne osobe članice Udruge koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednica Skupštine može se održati i elektroničkim putem, o čemu se sastavlja poseban zapisnik.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednica udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednica utvrđuje dnevni red sjednic, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednica je dužna sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednica saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagateljica (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili natpolovična većina članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednica udruge. U odsutnosti Predsjednice to radi Tajnica. Ukoliko su obje odsutne Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničarka, koji se trajno čuva u arhivi udruge.

 

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članica Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članica, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 22.

Skupština udruge:

 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava predsjednicu i tajnicu te članice Centralnog vijeća
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje i opoziva likvidatoricu udruge,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

4. PREDSJEDNICA

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednica Udruge.

Predsjednicu Udruge na prijedlog Centralnog vijeća bira Skupština na mandat od četiri godine.

 

Članak 24.

Predsjednica:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine.
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednica je odgovorna Skupštini Udruge.

Predsjednica podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

5. CENTRALNO VIJEĆE 

Članak 26.

Centralno vijeće ima 5 članica koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

Centralno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članica.

Odluku o isključenju iz Udruge Centralno vijeće donosi jednoglasno.

 

Centralno vijeće:

 • predlaže Skupštini kandidatkinje za izbor predsjednice i tajnice,
 • predlaže Statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • predlaže plan rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • vodi stegovni postupak i donosi odluku o isključenju članice iz Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • nadzire rad Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 27.

Kao članicu Centralnog vijeća Skupština može izabrati samo članicu udruge koja je aktivna u radu udruge najmanje 6 mjeseci prije izbora (učestvuje u odlukama udruge, izvršava dodijeljene/preuzete obaveze barem jednom mjesečno, promovira ideje Femrevolta na društvenim mrežama, kao i općenito u javnom prostoru putem akcija i drugih aktivnosti udruge).

 

Članak 28.

Članice Centralnog vijeća razrješuje Skupština na zahtjev članice ili u slučaju trajnog neizvršavanja preuzetih obveza.

6. TAJNICA

Članak 29.

Tajnicu Udruge bira Skupština (na prijedlog Centralnog vijeća) na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnica Udruge vodi popis članica.

 

Članak 30.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Predsjednica ili Centralno vijeće mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

IV. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Članak 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednica Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

V. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 33.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti zakladi ili udruzi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a prema odluci zadnjeg saziva skupštine prije prestanka postojanja udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine udruge.

 

Članak 34.

Likvidatoricu udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidatorica zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednica Udruge.

U Zagrebu, 10.lipnja 2021. godine.

 __________________________

 

 predsjednica udruge