Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na Osnivačkoj sjednici Skupštine  udruge Femrevolt), održanoj 30. travnja 2021., donesen je

STATUT UDRUGE - FEMREVOLT

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu (napomena: gospodarske djelatnosti navode samo ako ih udruga obavlja i na način da se one statutom definiraju); o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obavezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatorice udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika (samo ako ih udruga ima), prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: FEMREVOLT

Skraćeni naziv Udruge je: FMRVLT

Sjedište Udruge je u Zagreb, Republika Hrvatska.

Članak 3.

 1. FEMREVOLT je radikalno feministička udruga koja okuplja radikalne i srodne feministkinje i druge žene s ciljem edukacije o i izgradnje otpora svakom obliku opresije i eksploatacije. FEMREVOLT potčinjavanje i eksploataciju žena na temelju njihovog spola smatra historijskom osnovom svih drugih eksploatacijskih sistema, osobito kapitalizma.
 2. FEMREVOLT smatra da je rod opresivni hijerarhijski sustav proizišao iz historijskih oblika muške nadmoći (patrijarhata i sl.)
 3. FEMREVOLT smatra žene odraslim osobama ženskog spola i na tome temelji sva njihova prava i politički subjektivitet
 4. Politički ciljevi FEMREVOLTA uključuju aboliciju roda, prostitucije, pornografije i surogat-majčinstva, te ekonomske potčinjenosti i eksploatacije žena, a u sistemskom kontekstu, potpuno uništenje muške nadmoći i kapitalizma, te korjenite promjene u društvenim odnosima i to u korist žena i drugih eksploatiranih i potlačenih skupina.
 5.  FEMREVOLT teži osnivanju radikalne feminističke stranke koja bi imala za cilj predvoditi borbu za oslobođenje žena i okupljanje za radikalnu društvenu promjenu spremnih pojedinki i organizacija i to na području Republike Hrvatske, bivše SFRJ, pa i šire.
 6. Unutrašnja organizacija FEMREVOLTA teži najvećoj mogućoj transparentosti i participativnosti svih članica, u ostvarenju temeljnih politika i programskih ciljeva organizacije,
 7. FEMREVOLT je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
 8. FEMREVOLT je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: kvadratnog oblika širine 2 cm s upisanim tekstom (logom) crvene boje koji glasi: FEMREVOLT.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednica, Dopredsjednica i Tajnica. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju razvoja teorije i prakse, kontekstualizacije i promocije radikalnog feminizma. Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području društvenog i političkog rada.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

- planiranje rada,

- informiranje javnosti o radu udruge

- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad

 - izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti, te organiziranje drugih kulturnih djelatnosti

- vođenje i uređivanje mrežne stranice udruge i drugih pripadajućih internetskih kanala

- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,

- izvođenje javnih akcija radikalno-feminističke tematike.

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 - pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

 - putem medija.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članicom Udruge može postati svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba koja prihvaća temelje vrijednosti radikalnog feminizma. Strane državljanke mogu biti članice udruge i glasati dopisno elektroničkim putem.

Članak 10.

 Članicom Udruge se postaje upisom u popis članica koji vodi Tajnica Udruge.

 Popis članica vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članica uvijek je dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na zahtjev.

Članak 11.

Visinu članarine određuje skupština.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 - bavljenje aktivnostima Udruge,

 - sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

 - čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

 - čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

 - plaćanje članarine

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 - dragovoljnim istupom,

- javnim istupima protiv udruge i njenih članica,

 - neplaćanjem članarine,

 - isključenjem.

Članica se briše iz Registra članica bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju članice iz Udruge donosi Skupština ili Centralno vijeće. Isključena članica ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. Protiv odluke koju donese Centralno vijeće prigovor nije dopušten. Takvu odluku Centralno vijeće donosi zbog kršenja programskih ciljeva udruge dvotrećinskom većinom..

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Napomena: prema Zakonu ovu odluku može donijeti samo Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA 

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće među članicama udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 - Skupština

 - Predsjednica

 - Dopredsjednica

  -Centralno vijeće

 - Tajnica

                                                        SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju sve poslovno sposobne članice Udruge, te predstavnice pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Napomena: udruga je slobodna sama određivati dužinu mandata svojim tijelima upravljanja.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednica Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednica utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednica je dužna sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednica saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagateljica (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili većina članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednica Udruge. U odsutnosti Predsjednice to radi Dopredsjednica. Ukoliko su obje odsutne Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničarka, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članica Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članica, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 22.

Skupština udruge:

 - usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

 - usvaja godišnje financijsko izvješće,

  - odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

 - bira i razrješava druga tijela udruge

 - bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu

 - imenuje i opoziva likvidatora udruge,

 - daje smjernice za rad udruge,

 - odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

 - odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,

 - donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

 - donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika

 - odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNICA

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednica Udruge.

Predsjednicu Udruge na prijedlog Centralnog vijeća bira Skupština na mandat od četiri godine.

Članak 24.

Predsjednica:

 - zastupa Udrugu,

 - saziva Skupštinu Udruge,

 - rukovodi radom Skupštine Udruge,

 - vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine.

- odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

- utvrđuje prijedlog Statuta  i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

 - brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

 - upravlja imovinom Udruge,

 - podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

 - brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

 - sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge

 - dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednica je odgovorna Skupštini Udruge.

Predsjednica podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNICA

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednice u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednica.

Dopredsjednicu Udruge na prijedlog Centralnog vijeća bira Skupština na mandat od četiri godine.

 

CENTRALNO VIJEĆE 

Članak 27.

Centralno vijeće bdije nad radom udruge propitujući programske, metodološke i druge istupe članova. Vijećem predsjeda Predsjednica udruge, a čine ga isključivo članice udruge odabrane u Vijeće. Vijeće provodi stegovne postupke i postupke isključenja članica. Vijeće donosi odluke dvotrećinskom većinom.

Vijeće također:

- predlaže Skupštini i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje (npr. predsjednice, dopredsjednice i tajnice),

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

 - odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti

- utvrđuje politiku rada Udruge,

 - predlaže statut udruge i njegove izmjene i dopune,

Članstvo u Centralnom vijeću udruge postiže se na zahtjev članice koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • redovno plaća članarinu
 • aktivna je u radu udruge najmanje 6 mjeseci
 • odluka o novoj članici Vijeća Vijeće donosi dvotrećinskom većinom

Članstvo u Centralnom vijeću prestaje na:

 • zahtjev članice
 • odlukom većine članica Vijeća

 TAJNICA

Članak 28.

Tajnicu Udruge bira i imenuje Skupština (na prijedlog Centralnog vijeća) na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnica Udruge vodi registar članica.

Članak 29.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednica ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 30.

Imovinu Udruge čine:

 - novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

 - novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

 - nekretnine i pokretne stvari udruge,

 - druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednica Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti zakladi ili udruzi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve a prema odluci zadnjeg saziva skupštine prije prestanka postojanja udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku

postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine

Udruge.

Članak 33.

Likvidatoricu udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidatorica zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka

upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka

likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje (najviše izvršno tijelo) ili Predsjednica Udruge.

U Zagrebu, 30.travnja 2021. godine.

 __________________________

 predsjednica udruge